Skip til hoved indholdet
  Hjem Se Kommuneplan 2021 - 2033 4: Ferie og fritid 4.1 Friluftsområder, rekreative stier og opholdsarealer

4.1 Friluftsområder, rekreative stier og opholdsarealer

Assens Kommune har et stort potentiale for at skabe enestående rekreative områder, som borgere og turister kan bruge i forbindelse med et aktivt friluftsliv.

Naturen byder på mange oplevelser, og det er disse tilbud, der skal udvikles, som en del af den planlagte indsats med natur- og friluftsområder.

I 2013 vedtog Assens Kommune en Natur­ og Friluftsstrategi, der handler om, hvordan vi både kan beskytte naturen og skabe bedre rammer for friluftslivet fremover. Natur- og friluftsstrategien blev til i tæt dialog med borgerne, Det Grønne Råd og kommunens politikere.

Strategien omfatter hele Assens Kommune, men med et særligt fokus på fem indsatsområder:

 • Helnæsbugten
 • Lillebælt
 • Brende Å
 • Haarby Å
 • ”Flere vil bo her”

Helnæsbugten og Lillebælt rummer naturværdier af international klasse, som allerede i dag tiltrækker både turister og nye beboere. Fokus fastholdes på at øge mulighederne for oplevelser knyttet til kysten, havet, fuglelivet og andre af områdets rå og uberørte naturværdier.

Omkring Brende Å og Haarby Å er naturen enestående, varieret og ligger tæt på større byer. Her fokuserer vi på at fastholde og udvikle de biologiske værdier, øge adgangen til naturen og udvikle natur- og friluftsoplevelser.

I det femte indsatsområde ”Flere vil bo her” fokuserer vi på at skabe mere af den bynære hverdagsnatur, som skaber rammen om borgernes daglige liv, sundhed og velvære. Vi vil det aktive medborgerskab og samarbejder gerne med borgere, kommunens lokalråd, foreninger og organisationer.

Vi vil inden for indsatsområderne sikre, at naturen beskyttes og udvikles i takt med, at vi forbedrer mulighederne for at opleve og udfolde os aktivt i den.
Sideløbende med kommuneplanrevisionen i 2021 er der udarbejdet en Natur- og Friluftspoltik og en ny Natur- og Friluftsstrategi. Natur- og Friluftspolitikken er blevet til i samarbejde med borgere, interessenter og Grønt Råd, og den indeholder tre hovedtemaer:

 • Natur og biodiversitet.
 • Natur- og kystturisme.
 • Den nære natur.

Naturen er et stort aktiv for Assens Kommune, og den vil vi gerne værne om. Vi vil give borgere og besøgende mulighed for at se og opleve den fantastiske natur og de flotte landskaber samtidig med, at vi passer på naturen og sikrer levesteder for sjældne dyr og planter.

Vi vil styrke borgernes muligheder for naturoplevelser og friluftsbaseret motion og bevægelse.

Vi vil medvirke til at udvikle nye muligheder og tilbud, hvori natur, friluftsliv, motion og sundhedsfremme indgår.

Vi vil fremme kystnære opholds- og shelterspladser ved at indgå i det fælles fynske projekt ”Blå Støttepunkter”. De fem fynske kommuner er Assens, Middelfart, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg. Projektet omfatter opsætning af 60 moderne helårs shelters med 7-10 km afstand langs kommunernes kyster – i alt på 30-35 lokaliteter, hvoraf de fleste ligger inden for strandbeskyttelseslinjen.

Naturen tæt på byerne har stor betydning i forhold til kvaliteten og variationen af muligheder, der er for at kunne have et aktivt friluftsliv i sin hverdag.

Mange byer i Assens Kommune har i dag allerede gode muligheder for at opleve natur i nærheden af byen.

Vi ønsker at styrke disse muligheder, så der fremover bliver en lang række af spændende natur- og friluftstilbud til borgere i alle aldre.

Med udviklingen af den bynære natur i samarbejde med lokale borgere og foreninger, ønsker vi at skabe gode rammer for et aktivt friluftsliv. Det aktive friluftsliv skal medvirke til en sund levevis og en høj livskvalitet blandt kommunens borgere.

Det er Byrådets mål,

 • at styrke naturområderne langs kysten ved Lillebælt – især de større sammenhængende strandengsområder og kystlaguner, der har stor biologisk værdi, idet de blandt andet er vigtige områder for en række engfugle. Samtidig ønsker vi, at strandene i området og de gode muligheder for sejlads, dykning og lystfiskeri i Lillebælt benyttes i rigt omfang hen over sommeren
 • at fastholde og udvikle området omkring Helnæsbugtens naturværdier, så den kommende generation vil kunne opleve den skønhed, det har i dag. Vi ønsker at styrke mulighederne for lystfiskeri langs kysten, idet vandet omkring Helnæs er i særklasse, hvad angår lystfiskeri for både borgere og besøgende
 • at den fine natur omkring Brende Å fastholdes og udvikles, så den fortsat er et godt levested for en lang række naturligt hjemmehørende organismer, og samtidig er attraktiv for borgere og besøgende
 • at adgangsforholdene ved Haarby Å styrkes, så flere kan komme ud og nyde den. Samtidig ønsker vi at forbedre vandmiljøet i Haarby Å og gøre en indsats for nogle af de arter, der har åen som levested. Vi ønsker at bevare og formidle flere af de værdifulde kulturhistoriske spor, som er i området.

4.1.1 Nedlæggelse af stier
Stier, der indgår i et eksisterende stisystem eller i planlægning af et fremtidigt stisystem, må ikke nedlægges.

4.1.2 Tommerup Assens banestrækning
Banestrækningen mellem Assens og Tommerup skal opretholdes som en ubrudt rekreativ forbindelse.

4.1.3 Friluftsområderne
I de udpegede områder for natur- og friluftsliv skal natur-, kultur og landskabsværdierne fastholdes og udvikles med henblik på at øge de oplevelsesmæssige- og rekreative muligheder.

4.1.4 Blå Støttepunker
Lokaliseringsområder til blå støttepunker vises på retningslinjekort 4.0 Ferie og fritid. Støttepunkterne skal understøtte natur- og friluftslivet langs kysten.

Det er veldokumenteret, at frisk luft og ’grønne oplevelser’ i sig selv fremmer glæde og trivsel. Assens Kommune vil derfor bidrage til at fremme borgeres sundhed ved at etablere egnede fysiske rammer med naturen som arena. Det vil dels ske i form af etablering af sammenhængende stisystemer, cykelstier og andre motionsfremmende anlæg, dels i form af anlæg af naturbaser og lignende, der bidrager til almen trivsel.

I Assens Kommune er der gode muligheder for et fysisk aktivt friluftsliv, som dog kan blive endnu bedre. Udfordringen er at mange af de nuværende friluftsområder er små og ligger meget spredt i kommunen. Det åbne land i Assens Kommune er temmelig intensivt udnyttet til primært jordbrugsformål. Set i forhold til resten af Danmark er der få og generelt små offentligt ejede arealer og fredede områder med offentlig adgang.

Nogle af friluftsområderne i Assens Kommune benyttes flittigt, men mange kan godt tåle et større antal besøgende. Ved at udbygge og forbedre de eksisterende friluftsområder f.eks. med andre faciliteter og skabe større sammenhæng med nye stier, er det Assens Kommunes forventning, at flere vil benytte sig af muligheden for et aktivt friluftsliv.

Ud over at bidrage til borgernes sundhed kan større, sammenhængende og bynære friluftsområder gøre Assens Kommune mere attraktiv for tilflyttere og turister. Udviklingen af friluftsområder kan dermed også have en direkte økonomisk gevinst.

Strategi og indsats
Det allerede igangsatte arbejde med udvikling og forbedring af eksisterende friluftsområder følges op med vedligeholdelse og yderligere forbedringer:

 • stier, hytter, sheltere, borde og bænke vedligeholdes og opsættes
 • friluftsområderne renholdes
 • friluftsområder og naturprojekterformidles gennem naturvejledning og afholdelse af informative arrangementer
 • naturen og fortids- og kulturminder formidles med blandt andet oplysningstavler
 • bålpladser i kommunens drift påfyldes jævnligt brænde
 • forbedret tilgængelighed til parkeringsmuligheder og helårsåbning af toiletter.

Der afsættes de fornødne ressourcer til fortsat at arbejde med udvikling af primært tilgængeligheden til friluftsområderne gennem nye stier, der fører fra et friluftsområde til et andet eller giver mulighed for rundture i og omkring eksisterende friluftsområder.

Assens Kommune vil fortsætte indsatsen for skabelsen af stityper som fx mountainbike­ og ridestier.

De blå støttepunker er blevet til gennem et samarbejde med Middelfart, Nordfyn , Kerteminde og Nyborg, og udlægger opholds- og shelterpladser langs store dele af den fynske kyst.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links