Skip til hoved indholdet
  Hjem Se Kommuneplan 2021 - 2033 4: Ferie og fritid 4.2 Turisme

4.2 Turisme

Sideløbende med kommuneplanrevisionen i 2021 er der udarbejdet en Turismestrategi

Sideløbende med kommuneplanrevisionen i 2021 er der udarbejdet en Turismestrategi 2021-2025 med følgende særlige strategiske pejlemærker:

 • Kyst- og naturturisme
 • Kultur og købstad
 • Nationalt venter for Kyst- og Lystfisketurisme
 • Rammer, værtskab og service

Med turismestrategien tages et konkret skridt til at realisere ambitionerne. Det gør vi ved at fokusere på at udvikle de potentialer for oplevelser, som vores kommune byder vores gæster og turister som en del af et samlet fynsk turismetilbud.

Gode rammebetingelser for turismen
Med kommuneplanen ønsker Byrådet at skabe gode rammebetingelser for turismeaktiviteter, herunder for lokalisering af anlæg, og ikke mindst at fremme udviklingen i de dele af kommunen, hvor turismen spiller en særlig rolle. I planstrategi 2015 udpeges turismepotentialerne i Kystbåndet som centrale potentialer for oplevelser og vækst i turismeerhvervet.

Turismeerhvervet har en central udfordring i forhold til at øge overnatningskapaciteten, og Assens Kommune arbejder for at muliggøre yderligere kapacitet i kystbåndet og i og omkring Assens by. Det kan ske gennem udvikling af eksisterende turismeanlæg som fx campingpladser eller muliggøre udlæg af områder til sommerhuse.

Ved placering af anlæg og faciliteter bør der satses på at skabe positive synergieffekter gennem placering i tilknytning til andre anlæg, faciliteter og funktioner eksempelvis byfunktioner.

Selv om hensynet til turismen er tungtvejende, kan målsætningerne på andre områder betyde, at det sine steder kan være nødvendigt at nedprioritere hensynet til turismen i forhold til andre interesser i det åbne land eller de kystnære områder. Dette kan både være interesser knyttet til andre aktiviteter, eksempelvis intensivt landbrug, og interesser knyttet til beskyttelsen af naturen, landskabet, miljøet og kulturmiljøet.

Andre steder kan det være relevant aktivt at nedprioritere andre interesser for at fremme optimale forhold for turismen. Det kan for eksempel være relevant i visse skovområder og i områder, hvor en fortsat industrialisering af landbruget, herunder intensivt husdyrhold, vil være vanskeligt foreneligt med en udbygning af turismen som et væsentligt erhverv.

Byrådet har prioriteret turisme som en vigtig brik i udviklingen af Assens Kommune. Turisme visionen er ifølge Vision 2030 - Med vilje og hjerte, at turismeerhvervet vokser. Vi udvikler nogle af Nordeuropas bedste naturoplevelser for hele familien − langs kysten, i skoven og på Fyns højeste punkt. Her møder turisterne de lokale fødevarer, og der er gode muligheder for at overnatte både under tag og i naturen under åben himmel.

Det er Byrådets mål,

 • at udvikle attraktioner og oplevelser på et grønt og bæredygtigt grundlag
 • at turisterhvervet vækster målt på både antal overnatninger, antallet af arbejdspladser og døgnforbrug
 • at udvikle turismen herunder kyst- og kulturoplevelser, så vi i endnu højere grad udnytter det store potentiale, vi har som kystnær destination
 • at forlænge turistsæsonen ud over sommermånederne
 • at forøge eksisterende overnatningskapacitet især i de kystnære dele af kommunen
 • at udvikle nye overnatningsmuligheder i respekt for de naturværdier, landskabsværdier og kulturhistoriske værdier, der er i det omkringliggende landskab
 • at udfolde potentialet i det nationale center for kyst- og lystfiskerturisme og støttefaciliteter langs kysten og inde i landet
 • at styrke turismens udvikling gennem destinationssamarbejdet på Fyn
 • at sikre gæster og turisters adgang og tilgængelighed til natur- og friluftsoplevelser
 • at understøtte tilstedeværelsen af faciliteter, så som toiletter, parkeringspladser, skiltning og lign. hvor der er behov for dette.

Dette afsnit indeholder ingen retningslinjer. Kommuneplanens retningslinjer for turisme og placering af ferie- og fritidsanlæg fremgå af de øvrige afsnit i kapitel 4.

Strategi og indsats
Turismen i Assens har været i en positiv udvikling siden 2017. Antallet af overnatninger er steget fra 212.330 i 2017 til 243.671 overnatninger i 2020. En stigning på ca. 13 % i den fireårige periode, som primært er sket igennem en stor vækst i overnatninger på natur- og campingområdet. En stor overvægt af gæsterne er danske turister, mens tyske turister udgør den næststørste gruppe af overnatninger. (Kilde Visit Denmark)

I slutningen af 2018 vedtog Folketinget et forenklet erhvervs- og turistfremmesystem, som dannede erhvervshuse-konstruktionen på erhvervsområdet og destinationskonstruktionen på turismeområdet. Assens kommune deltager i Destination Fyn sammen med de øvrige ni kommuner på Fyn. Destinationen er den fynske klynge inden for turisme og oplevelsesøkonomi og er baseret på et offentligt-privat samarbejde, der drives af et sekretariat under Erhvervshus Fyn og tæller flere end 200 medlemmer.

I 2020 er indsatsen om Fyn som cykeldestination blevet realiseret igennem ”Bike Island”, hvor tre ruter i Assens Kommune er promoveret indenfor cykelturisme (Løgismose-Snave kort rute og lang rute samt Løgismose-Assens ruten).

I forbindelse med den nationale strategi for lystfiskeri i 2018, blev Assens udpeget til hjemsted for det nationale center for kyst- og lystfiskerturisme, herunder at stå for driften af centeret. Det nye center skal fungere som et nationalt fyrtårn for lystfiskerturisme. Centeret skal styrke formidlingen og markedsføringen af de gode muligheder for lystfiskeri, der findes i lokalområdet. Centret skal også formidle lokalt fiskeri, naturoplevelser og kulturhistorie.

Kommunale indsatser på områder som bosætning, erhverv, friluftsliv, naturforvaltning, miljø og kulturmiljøer understøtter som oftest hinanden. Det betyder, at disse forskellige typer af indsatser tilsammen bidrager til at styrke kommunens udviklingspotentialer, også på turismeområdet.

På denne baggrund har Assens i 2021 udarbejdet strategier på f.eks. turismeområdet, natur og friluftsområdet som understøtter hinanden og Assens kommunes vision 2030 – med hjerte og vilje. Vision og strategier tydeliggør turismens betydning og nødvendigheden af overnatningsmuligheder i naturen og nær kysten samt behovet for støttefaciliteter til at fortsætte den positive turisme-fremgang.

I Assens Kommune er Udvikling Assens etableret som erhvervsbaseret medlemsforening i november 2014 blandt andet med det formål at varetage lokal turistfremme igennem ”VisitAssens”. Foreningen fremmer brandingen af turismemuligheder, udvikler oplevelsestyperne og har ansvaret for turismeservicen.

Kvaliteterne og mulighederne for turismen i kommunen skal brandes ud fra de 3 oplevelsestyper:

 • Unikke naturområder
 • Aktiviteter ved havet
 • Oplevelser for alle

Hovedprincipper for den fysiske planlægning
Følgende hovedprincipper blive lagt til grund for planlægningen på turismeområdet, hvad angår den mere konkrete lokalisering af anlæg:

 • Nye anlæg placeres som hovedregel i tilknytning til eksisterende større sammenhængende bymæssig bebyggelse af hensyn til en generel varetagelse af beskyttelsesinteresserne i det åbne land og for at sikre den bedst mulige synergi ved placeringen af anlæg.
 • Muligheden for udvidelse af eksisterende velfungerende turistanlæg prioriteres højt, dels for at sikre disse anlægs fortsatte levedygtighed ved at fremme bæredygtige enheder, dels af hensyn til beskyttelsesinteresser.
 • Ved placering af nye anlæg eller ved udvidelse af eksisterende prioriteres natur, miljø, frilufts- og kulturinteresserne højt ved konkrete interesseafvejninger. I relevant omfang skal der stilles vilkår for indretningen af de konkrete anlæg, så de bedst muligt beskytter og understøtter natur, miljø, frilufts- og kulturværdierne.
 • Ved etablering af nye faciliteter prioriteres anvendelse af eksisterende bygningsmasse frem for etablering gennem nye anlæg, herunder ikke mindst anvendelsen af ledigblevne bygninger.
 • Arealer, der er reserveret til turismeanlæg, bør fastholdes til de pågældende formål, og ikke kunne konverteres til andet formål uden tilvejebringelse af nyt plangrundlag.

For placering af anlæg i den kystnære zone gælder desuden:

 • Nye større anlæg i den kystnære zone placeres i eller i tilknytning til byområder, hvor der i forvejen er mange turistfaciliteter (turistcentre). Etablering sker på baggrund af en konkret udpegning som turistcenter. Assens by er turistcenter.
 • Strandbeskyttelseszonen på 0-300 meter er en forbudszone og skal i udgangspunktet respekteres.
 • Udvidelse af lystbådehavne uden for turistcentrene sker ligeledes på baggrund af en konkret udpegning af havne med udvidelsesmuligheder.
 • Bågøs muligheder for at drage nytte af turismen bør tilgodeses ved ønsker om etablering af faciliteter til turisme ”i det små”.

En placering af nye større anlæg i tilknytning til turistcentre med andre anlæg og aktiviteter tjener ud over det generelle hensyn til landskabet med videre også det formål at øge områdets samlede attraktionsværdi og tiltrækningskraft. De enkelte anlæg vil således understøtte hinanden.

For de kystnære områder er Assens by udpeget som turistcenter. Det vil sige som lokaliseringssted for større ferie og fritidsanlæg i den kystnære zone. Uden for de kystnære områder vurderes der ikke at være behov for en tilsvarende grad af præcis styring af udviklingen som i den kystnære zone. I disse områder udpeges der derfor ikke turistcentre. I disse områder skal placeringen af ferie og fritidsanlæg som hovedregel ske i tilknytning til eksisterende større sammenhængende bymæssig bebyggelse for at undgå et uhensigtsmæssigt pres på naturressourcerne med videre i det åbne land.

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en planlægningszone, hvor byrådet kan planlægge for bebyggelse og anlæg efter planlovens regler. Inden for kystnærhedszonen kan der udpeges udviklingsområder i kommuneplanen i overensstemmelse med de udviklingsområder, som er fastlagt i et landsplandirektiv herfor.

Det er en national interesse, at kystnærhedszonen uden for udviklingsområder skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af nærhed til kysten. Hovedsigtet er, at de åbne kyster fortsat kan udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi.

De nationale planlægningsinteresser skal først og fremmest sikre, at kysterne friholdes for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af nærhed til kysten. Det indebærer blandt andet, at kommunerne skal vurdere alternative udviklingsmuligheder.

Muligheder i kystnærhedszonen
Ændring af planloven juni 2017 giver muligheder i kystnærhedszonen. Erhvervsministeren kan i et landsplandirektiv udpege udviklingsområder på baggrund af ansøgninger fra kommunerne, hvor kommunalbestyrelsen får mulighed for at planlægge for udvikling af byer og landsbyer og give tilladelse til anlæg svarende til de generelle regler i landzone.

For at give bedre vilkår for turismeerhvervet kan erhvervsministeren i et landsplandirektiv også udpege områder på baggrund af ansøgninger fra kommunerne, hvor kommunalbestyrelsen får mulighed for at udlægge og omplacere eksisterende ubebyggede sommerhusgrunde samt overføre eksisterende sommerhusområder til byzone.

Byrådet skal også i udviklingsområderne sikre og udbygge offentlighedens adgang til kysten ligesom der alene kan udlægges og omplaceres sommerhusområder ved et landsplandirektiv udstedt af erhvervsministeren. Krav til placering af ferie- og fritidsanlæg gælder ligeledes uændret i de udpegede udviklingsområder.

Se mere i afsnit 6.2 Planlægning i kystnærhedszonen.

Kommuneplanens retningslinjer skal sikre:

 • at der kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering
 • at der ­ bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg ­ kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse
 • at ferie­ og fritidsanlæg etableres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun lokaliseres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie­ og fritidsbebyggelser.
 • At offentlighedens adgang til kysten sikres og udbygges.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links