Skip til hoved indholdet
    Hjem Se Kommuneplan 2021 - 2033 4: Ferie og fritid 4.3 Sommerhusområder

4.3 Sommerhusområder

Sommerhusområderne i Assens Kommune ligger attraktivt med en kystnær placering og er ét af kommunens ferie- og fritidsmæssige aktiver samt vigtige i forhold til turismen.

Sommerhusområdernes placering er udpeget som rammerområder til sommerhuse i kommuneplanen eller gennem et landsplandirektiv. Ved sommerhusområder forstås de områder, der ved lokalplan er planlagt til formålet og omfattet af zonestatus som sommerhuszone.

Andre sommerhuse er de såkaldte fritidshuse / fleksboliger, der ligger i landzonen. Disse er ikke omfattet af dette kapitel, men forvaltes derimod i henhold til planlovens landzonebestemmelser.

Sommerhusområderne er aktiver i forhold til ferie og friluftsliv samt turisme, og områdernes værdi skal sikres og højnes ved at fastholde og udvikle tilgængeligheden til natur- og landskabsoplevelser.

Det er Byrådets mål,

  • at sikre eksisterende værdier i de udlagte sommerhusområder
  • at muliggøre en udvikling af sommerhusområderne i respekt for de naturværdier, landskabsværdier og kulturhistoriske værdier, der er i det omkringliggende landskab
  • at eventuelt nye sommerhusområder eller udvidelse af eksisterende sker i henhold til en samlet turismestrategi.

4.3.1 Udlæg af nye sommerhusområder
Der kan planlægges for nye sommerhusområder, såfremt dette ikke strider mod væsentlige beskyttelsesinteresser, herunder nationale eller internationale naturbeskyttelsesinteresser.

Grundstørrelsen må ikke overstige 1500 m².

Fortolkningsbidrag til retningslinje 4.3.1

Ved væsentlige beskyttelsesinteresser forstås de interesser, der er udtrykt i kommuneplanens retningslinjer for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, landskabsbeskyttelse og kulturmiljøbeskyttelse.

Kommunens sommerhusområder er alle beliggende indenfor den kystnære zone. Sommerhusområderne rummer forskellige kvaliteter og ligger i vidt forskellige landskaber, hvilket afspejler den store variation i kommunens kystlandskab.

Udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen eller udvidelse af eksisterende kan alene ske gennem et landsplandirektiv. I forbindelse med Landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen blev der udlagt to nye sommerhusområder i Assens Kommune:

  • Et område på ca. 0,3 ha ved Løgismose Camping. Der må udstykkes op til 2 sommerhusgrunde inden for området.
  • Et område på ca. 2,6 ha ved Å. Der må udstykkes op til 12 sommerhusgrunde inden for området.

I Planstrategi 2019 er beskrevet yderligere tre områder på Helnæs, som tilsvarende er ansøgt om at blive udlagt i forbindelse med næste landsplandirektiv om sommerhusområder.

Byrådets holdninger
Byrådet finder, at muligheden for at udlægge nye sommerhusområder, der opfylder de formelle krav, skal undersøges, og at udlæg kan ske, såfremt væsentlige beskyttelsesinteresser ikke tilsidesættes.

Det er den kystnære placering, der gør sommerhusområder attraktive, hvorfor eventuelt nye sommerhusområder primært skal udlægges kystnært i tilknytning til eksisterende sommerhusområder eller feriecentre eller i tilknytning til eksisterende bymæssig og kystnær bebyggelse.

Nyudlæg skal være begrundet i en overordnet turismestrategi, og være i overensstemmelse med kommunens natur- og friluftspolitik samt en fremtidig landskabsstrategi. Det er desuden centralt for Byrådet, at kommunens eksisterende sommerhusområder bevares, at de fortsat vil være attraktive steder for ferie og rekreation, samt at konverteringen af bygningsmassen til moderne sommerhuse sker i respekt for eksisterende værdier.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links