Skip til hoved indholdet
    Hjem Se Kommuneplan 2021 - 2033 4: Ferie og fritid 4.4 Placering af campingpladser, hytteområder og kolonihaver

4.4 Placering af campingpladser, hytteområder og kolonihaver

Campingpladsturismen udgør et af de vigtigste segmenter i den fynske turisme.

Udviklingen inden for campingsektoren er præget af, at konceptet for campingpladser udvides i retning af væsentligt større pladser opbygget efter et helt andet og mere aktivitets­ og underholdningspræget koncept end hidtil.

Der er ingen vision til afsnittet.

Det er Byrådets mål,

  • at tilvejebringelsen af ny kapacitet primært bør ske i tilknytning til turistcentret Assens By, eller byer i det kommunale bymønster
  • at ny kapacitet primært tilvejebringes ved udvidelser af eksisterende campingpladser og sekundært i form af etablering af nye campingpladser
  • at for at sikre, at de planlagte muligheder til etablering og udvidelse af campingpladser kan realiseres, bør konvertering til andre formål i udgangspunktet undgås.

Retningslinjerne gælder for etablering og udvidelse af campingpladser, der er omfattet af campingreglementet herunder campinghytter.

Primitive lejr-/teltpladser er ikke omfattet af retningslinjerne. Primitive lejr-/teltpladser er ikke direkte tilgængelige for biltrafik, de er uden bemanding og de tilknyttede faciliteter begrænser sig til maksimalt at omfatte drikkevandsforsyning og toilet. De primitive lejr-/teltplads er ikke omfattet af campingreglementet og reguleres kommuneplanmæssigt kun af de generelle retningslinjer for anlæg i det åbne land.

4.4.1 Definition af campingpladsformål
Ved campingpladsformål forstås almindeligt campingpladsudstyr, det vil udover overnatningsenheder sige mindre faciliteter, der alene henvender sig til de, der bor på pladsen såsom butik, parkeringsarealer, opholdsrum, legepladser, swimmingpool, tennisbaner, mindre supplerende oplevelsestilbud og tilsvarende mindre anlæg og faciliteter.

Med mindre andet udtrykkeligt er anført neden for forudsætter etablering af faciliteter og anlæg, der går ud over det oven for nævnte, særskilt tilvejebringelse af det fornødne planlægningsmæssige grundlag.

4.4.2 Konvertering af arealreservationer til anden anvendelse
Arealer, som i kommuneplanen er udlagt til campingformål og kolonihaver, kan normalt ikke konverteres til anden anvendelse.

4.4.3 Generelle bestemmelser for nyanlæg og udvidelser af campingpladser
Der kan udlægges arealer til campingpladsformål, herunder særlige campingpladser for autocampere, i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for byvækst i afsnit 2 og som følger:

  • I den kystnære zone: I eller i umiddelbar tilknytning til Assens by, som er udpeget som turistcenter. Turistcenteret omfatter nuværende og planlagte byzonearealer.
  • Uden for den kystnære zone: Udover udlæg i tilknytning til byer i det kommunale bymønster kan udvidelser af bestående campingpladser i det åbne land normalt finde sted, såfremt dette ikke strider mod nationale eller kommunale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser. Dette kan ske på baggrund af landzonelokalplaner.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 4.4.3

Ved nationale eller kommunale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i kommuneplanens retningslinjer for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, landskabsbeskyttelse (herunder Natura 2000­områder), kulturmiljøbeskyttelse, trafik og trafiksikkerhed, kommuneplanens arealreservationer til andre formål med videre.

4.4.4 Konkrete arealreservationer til camping
På retningslinjekort 4.0 Ferie og fritid er markeret eksisterende campingpladser og eksisterende campingpladser med mulighed for udvidelse.

4.4.5 Kolonihaveområde
Der kan udlægges kolonihaveområder i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse.

Fremtidens campingpladser er noget helt andet end det traditionelle billede, hvor pladsen er en græsmark med plads til telte og campingvogne suppleret med nogle få toiletbygninger, et cafeteria, lidt overdækket opholdsareal og en lille butik.

De nye campingpladser er en slags aktivitetscentre med for eksempel supermarked, svømmehal, restaurant, bowlingbane, legeland, minizoo, ridecenter og golfbane - gerne med luksushytter eller feriehuse tilknyttet.

De nye pladser tiltrækker også i langt højere grad end hidtil et publikum, som ikke bor på pladserne. Effekten heraf kan give anledning til konflikter i forhold til landskabshensynet, hvilket ikke mindst er problematisk i den kystnære zone, samt kan modvirke Planlovens overordnede målsætning om at undgå byspredning i det åbne land.

Hytter til erhvervsmæssig udlejning skal i udgangspunktet placeres på campingpladser. Efter campingreglementet kan der på campingpladser, hvor planlægningsmæssige hensyn, og navnlig hensynet til natur­ og landskabelige værdier, ikke taler imod det gives tilladelse til opstilling af hytter svarende til indtil 20 % af det tilladte antal campingenheder, dog maksimalt 60 campinghytter.

Der er udlagt arealer til kolonihaveformål i Assens by. Byerne i Assens Kommune er primært bebygget med åben­lav/tæt­lav boligbebyggelse, derudover er der god adgang til grønne områder mv. Det vurderes således at behovet for kolonihaveområder er begrænset.

Byrådets holdninger
Byrådet har på baggrund af hovedmålsætningerne og planlægningsprincipperne på turismeområdet, jævnfør afsnit 4.2, overordnet fundet, at tilvejebringelsen af ny kapacitet primært bør ske i tilknytning til turistcentret Assens By, eller byer i det kommunale bymønster.

Herudover bør ny kapacitet primært tilvejebringes ved udvidelser af eksisterende campingpladser og sekundært i form af etablering af nye campingpladser.

Det er Byrådets opfattelse, at der i forbindelse med de nye koncepter for campingpladser kan ligge en risiko for en uheldig påvirkning af det åbne land og ikke mindst af kystområderne.

Derfor finder Byrådet, at planlægningen på området generelt ikke bør give mulighed for en sådan udvikling. Muligheden for etablering af sådanne anlæg bør således efter Byrådets opfattelse tilvejebringes på baggrund af konkrete vurderinger af de enkelte projekter og i givet fald en supplerende særskilt planlægning for de konkrete anlæg.

Arealer til etablering og udvidelse af campingpladser er som oftest placeret på meget attraktive steder, som også vil være attraktive til andre formål. For at sikre, at de planlagte muligheder kan realiseres, er det Byrådets opfattelse, at konvertering til andre formål i udgangspunktet bør undgås.

Planlægningens indhold
Kommuneplanen indeholder en retningslinje for, at udlæg af kolonihaveområder skal ske i tilknytning til bymæssig bebyggelse.

Bestående udvidelsesmuligheder for campingpladser med baggrund i godkendt kommune­ og lokalplanlægning eller lignende kan fortsat realiseres. Udvidelsesmuligheder af denne karakter er således ikke medtaget i retningslinjerne. Alle eksisterende campingpladser fremgår af kommuneplanens retningslinjekort 4.0 Ferie og fritid.

Kommuneplanen rummer mulighed for etablering af nye og udvidelse af eksisterende campingpladser såvel i turistcenteret samt uden for den kystnære zone.

Kommuneplanen indeholder endelig nogle konkrete arealreservationer til campingpladsformål indenfor kystnærhedszonen. Mulighederne fremgår af retningslinjerne samt af retningslinjekort 4.0 Ferie og fritid.

Konkrete arealreservationer
Det er campingreglementet, der regulerer antallet af campingenheder, mens lokalplanen skaber de fysiske rammer for campingpladserne.

Løgismose Strand Camping har tilladelse til 217 enheder. Med lokalplan 4.2-7 gives mulighed for at udvide med ca. 35 enheder.

Aa Strand Camping: Tilladelse til 208 enheder.

Helnæs Camping: Tilladelse til 163 enheder.

Sandager Næs Camping: Tilladelse til 150 enheder.

Assens Strand: Tilladelse til 143 enheder.

Baagø Camping: Tilladelse til 50 enheder.

Hjemstavsgårdens Camping: Tilladelse til 50 enheder.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links