Skip til hoved indholdet
    Hjem Se Kommuneplan 2021 - 2033 4: Ferie og fritid 4.5 Støjende fritidsaktiviteter

4.5 Støjende fritidsaktiviteter

Der er af Miljøstyrelsen opstillet vejledende støjkrav, der angiver, hvor meget støjende fritidsaktiviteter må støje i forhold til omgivelserne.

I Assens Kommune omfatter støjende fritidsaktiviteter motorsportsbaner i Tommerup og Vissenbjerg samt syv skydebaner, hvoraf den ene er en militærskydebane. Der er ingen egentlige flyvepladser til fritidsflyvning i kommunen. Der er dog flyvebaner til modelflyvning og private helikopterlandingspladser.

Der er af Miljøstyrelsen opstillet vejledende støjkrav, der angiver, hvor meget støjende fritidsaktiviteter må støje i forhold til omgivelserne.

Der er ingen vision til afsnittet.

Det er Byrådet mål,

  • at der sikres gode udviklingsmuligheder for de støjende fritidsaktiviteter under hensyntagen til den genevirkning, de har i forhold til omgivelserne.

Retningslinjerne nedenfor gælder for placering af støjende fritidsanlæg og ­aktiviteter samt for placering af støjfølsom arealanvendelse i nærheden af eksisterende støjende fritidsanlæg.

Det bemærkes, at etablering af permanente motorbaner i mange tilfælde må forventes at udløse krav om udarbejdelse af et VVM tillæg til kommuneplanen (Vurdering af Virkningen på Miljøet).

4.5.1 Placering af støjende fritidsanlæg
Placering af støjende fritidsanlæg er omfattet af retningslinjerne i afsnit 6.1 om planlægning, byggeri og anlæg i det åbne land. Placering af støjende fritidsanlæg, der skal inddrages i byzone, er omfattet af de generelle retningslinjer om byudvikling i kapitel 2.

4.5.2 Etablering af skyde- og motorbaner
Nye skyde­ og motorbaner kan som hovedregel kun etableres, såfremt der ud fra en samlet vurdering sker en miljømæssig forbedring, for eksempel i forbindelse med sammenlægninger og/eller flytninger af anlæg.

Nyanlæg af skyde­ og motorbaner kan endvidere finde sted, såfremt særlige forhold taler derfor ­ for eksempel lokale eller kapacitetsmæssige forhold.
Ved nyanlæg skal Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser tillige overholdes ved eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 4.5.2

Miljøstyrelsens vejledende krav fremgår af bilaget om støj.
Disse er i retningslinjerne udtrykt som planlægningsafstande, der er ”på den sikre side”, det vil sige hvor støjkravene kan overholdes, såfremt afstandene respekteres. Det vil eventuelt være muligt at reducere disse afstande, hvis det kan godtgøres, at der ikke er miljømæssige problemer forbundet hermed.

Planlægningsafstande:

 Banetype  Afstand til støjfølsom arealanvendelse
 Flugtskydebane  1,7 km
 Riffelskydebane  3,6 km
 Udendørs salonriffelbane  0,7 km
 Pistolskydebane  1,3 km
 Motorsportsbane  1,5 km


4.5.3 Etablering af flyvepladser til fritidsflyvning
Nye flyvepladser, hvis formål primært er fritidsflyvning, kan som hovedregel kun etableres, såfremt der ud fra en samlet vurdering sker en miljømæssig forbedring, for eksempel i forbindelse med flytning af operationer fra andre flyvepladser. Forbedringen skal give sig udtryk i, at der samlet er færre personer belastet med flystøj, og/eller at støjbelastningens niveau nedsættes.

Nyanlæg af rekreative flyvepladser kan kun anlægges, såfremt det kan godtgøres at væsentlige nationale og regionale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser ikke tilsidesættes.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 4.5.3

Ved fritidsflyvning forstås flyvning uden erhvervsmæssig karakter, herunder for eksempel faldskærmsflyvning, kunstflyvning, svæveflyvning, flyvning med ultralette fly, udflugtsflyvning samt normalt skoleflyvning.

4.5.4 Udlæg af arealer til nye typer støjende rekreative formål
Ved ønsker om udlæg af arealer til nye typer støjende rekreative formål, som for eksempel jetski og vandscootere, skal varetagelsen af støjbeskyttelseshensyn, såvel i forhold til boliger som i forhold til andre rekreative aktiviteter med videre, samt varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser tillægges afgørende betydning ved afvejningen af interesser.

4.5.5 Udlæg af støjfølsomme formål ved støjende fritidsanlæg
Nær de eksisterende baner må der ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål inden for de dokumenterede støjkonsekvensområder, der er vist på retningslinjekort 4.5 Støjende fritidsaktiviteter. Inden for de tilnærmede konsekvensområder må disse arealer udlægges, såfremt Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 4.5.5

Der er på retningslinjekort 4.5 Støjende fritidsaktiviteter angivet støjkonsekvensområder for de eksisterende støjende rekreative anlæg. Der er dels tale om dokumenterede støjkonsekvensområder og dels om tilnærmede konsekvensområder. Støjkonsekvensområderne tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende krav.

Støjkonsekvensområderne opdateres løbende, enten i forbindelse med Byrådets støjkortlægningsarbejde, eller ved at skyde­ og motorbanerne bliver miljøgodkendt.

For en mere uddybende beskrivelse af støjkonsekvensområderne henvises i øvrigt til bilaget om støj.

De støjende fritidsaktiviteter omfatter primært aktiviteter knyttet til motor­ og skydebaneanlæg, men også andre aktiviteter og anlægstyper, som for eksempel flyvepladser til fritidsflyvning. Hovedproblemstillingen omkring disse anlægstyper og aktiviteter er, at de afgiver støj og i visse tilfælde medfører andre gener for omgivelserne, herunder især for naboerne.

Miljøstyrelsen har opstillet vejledende støjkrav, der angiver hvor meget aktiviteterne må støje i forhold til omgivelserne. Da Assens Kommune er tæt befolket med megen spredt bebyggelse betyder en overholdelse af de vejledende støjkrav, at placering af nye støjende anlæg og aktiviteter er meget problematisk.

Placering af støjende anlæg med videre er ikke kun et spørgsmål om støj, men også om, at de skal respektere en række øvrige hensyn i forhold til for eksempel natur, landskab, kulturmiljø og miljø. Hertil kommer det generelle forhold, at der under alle omstændigheder ikke er mange, som ønsker at være nabo til støjende aktiviteter.

Denne problemstilling betyder alt i alt, at det er svært at sikre brugergrupperne de faciliteter, som de ønsker sig. Omvendt indebærer støjkravene også begrænsninger på arealanvendelsen i nærheden af eksisterende støjende fritidsanlæg, og bidrager dermed også til en vis sikring af nuværende aktiviteter.

Der er i dag i Assens Kommune i alt seks civile skydebaner og to motorsportsbaner, en i Bred og en i Tommerup.

Byrådets holdninger
Byrådet ser gerne, at skyde­ og motorsporten og øvrige støjende aktiviteter skal have så gode vilkår som muligt, men finder samtidigt, at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav skal overholdes af hensyn til omgivelserne.

Byrådet finder endvidere, at støjende anlæg i lighed med andre anlæg i det åbne land skal respektere den beskyttelse af landskabet, naturen og kulturmiljøerne, som ligger i kommuneplanen og naturbeskyttelseslovgivningen.

For at forebygge nabokonflikter og for at sikre eksisterende støjende fritidsanlæg finder Byrådet det endvidere vigtigt, at der ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i nærheden af eksisterende støjende anlæg. Udlæg til støjfølsomme formål skal således også respektere de vejledende støjkrav. I den forbindelse finder Byrådet, at kommune­ og lokalplanlægningen også skal forholde sig til støjproblematikken omkring rekreative anlæg, når der planlægges for nye arealudlæg.

Byrådet finder endeligt, at nogle nye typer støjende rekreative aktiviteter som for eksempel jetski og vandscootere er særligt problematiske i forhold til omgivelserne, herunder naturen. For sådanne typer af anlæg skal hensynet til omgivelserne tillægges afgørende vægt i situationer, hvor der er interessekonflikter.

Strategi og indsats
Problemstillingen omkring støjende fritidsaktiviteter er særligt udtalt i forbindelse med skyde­ og motorsport og dermed forbundne støjende aktiviteter. For at forebygge nabokonflikter og for at sikre eksisterende støjende fritidsanlæg er der i kommuneplanen angivet konsekvensområder med tilhørende retningslinjer.

Retningslinjerne indebærer, at støjfølsom arealanvendelse ikke kan placeres inden for dokumenterede støjkonsekvensområder, mens de eventuelt kan placeres inden for tilnærmede områder, såfremt det kan godtgøres, at de vejledende støjkrav vil kunne overholdes.

Såvel i kommuneplanens kapitel 2 om byudvikling og kapitel 6 om det åbne land er endvidere medtaget retningslinjer, der skal sikre, at der i forbindelse med planlægning og tilladelsesgivning foretages en vurdering af støjproblematikken. Retningslinjerne tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende støjkrav, men forholder sig også til andre interesser, som skal varetages i forbindelse med placering af støjende fritidsanlæg og ­aktiviteter.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links