Skip til hoved indholdet
    Hjem Se Kommuneplan 2021 - 2033 4: Ferie og fritid 4.6 Stilleområder

4.6 Stilleområder

Stilleområder er områder i det åbne land, hvor vi kan opleve naturens egne lyde eksempelvis i kombination med uforstyrrede landskaber.

Assens Kommune vil styrke muligheden for at borgere kan opleve uforstyrrede landskaber ved at beskytte større rekreative områder i det åbne landskab mod støj.

Det er Byrådets mål, at:

  • at udpege eksisterende stilleområder med offentlig adgang
  • at beskytte og eventuelt forbedre udpegede stilleområder.

4.6.1 Stilleområde, Helnæs Made
Omfang og beliggenhed af udpeget stilleområde, Helnæs Made, fremgår af retningslinjekort 4.6 Stilleområder.

4.6.2 Støjgrænse for stilleområde Helnæs Made
Grænseværdien for støjbelastning af området er fastsat til 35 dB(A). Grænseværdien er gældende for etablering og udvidelse af faste anlæg indenfor området.

4.6.3 Konsekvenszone omkring stilleområder
Inden for en konsekvenszone på 1000 meter omkring et stilleområde kan der ikke etableres nye eller udvides eksisterende faste anlæg, før det er dokumenteret, at støjbelastningen i selve stilleområdet er mindre end 35 dB(A).

4.6.4 Handlingsplaner for stilleområder
For eksisterende og kommende stilleområder udarbejdes handlingsplan, der beskriver de tiltag, der er nødvendige for beskyttelse og eventuel forbedring af de udpegede stilleområder

Hverdagen er for mange mennesker ofte forbundet med travlhed og støj. Flere undersøgelser viser, at ophold i naturen kan være med til at modvirke stress.

I skovene, hvor træerne hindre udsynet til forstyrrende elementer og i landskaber uden eksempelvis større veje, industri, tæt bebyggelse, vindmøller, tele­ og elmaster med videre er det muligt at opleve det stille og uforstyrrede.

Centrale problemstillinger
Uforstyrrede områder med begrænset støj har en stor værdi, fordi der bliver stadig færre og mindre landskabsområder, som ikke er berørt af byudvikling og tekniske anlæg. Det er kun få steder, hvor der stadig kan opleves stilhed. Det skyldes både, at antallet af støjkilder i det åbne land er øget, og at støjen fra de enkelte støjkilder i nogle tilfælde er tiltaget i styrke. Det gælder f.eks. for større veje, hvor stigende trafikmængder har betydet øget støj.

Ved at udlægge og bevare områder, hvor det er muligt at opleve den naturlige stilhed, sikres en rekreativ kvalitet, som er efterspurgt af befolkningen. Derudover kan stilleområder være til gavn for turismen og for tiltrækning af nye mennesker til en given region.

Det er derfor vigtigt at beskytte de stilleområder, der er tilbage. Stilleområder skal så vidt muligt opretholdes og bevares ved at det undlades at placere nye, større tekniske anlæg som for eksempel motor­ og motortrafikveje, støjende fritidsanlæg, el­ og telemaster, vindmøller og lignende.

Det er vanskeligt at give et objektivt mål for en kvalitet som stilhed eller fravær af forstyrrende støj. De almindelige vejledende grænseværdier for eksempelvis vejstøj eller virksomheder er fastlagt med henblik på at sikre, at befolkningen ikke bliver udsat for en uacceptabel støjpåvirkning, og at der er rimelige forhold i boliger med hensyn til hvile og søvn. Disse vejledende grænseværdier er imidlertid ikke egnede til at beskrive, i hvilken udstrækning et bestemt område opleves som fredfyldt og roligt, eller om det er muligt at opleve den naturlige stilhed i området. Oplevelsen af ro og naturens stilhed afhænger derfor af en konkret vurdering for det enkelte område.

Grænseværdien for ny støj i stilleområdet er valgt på baggrund af anbefalinger fra tidligere undersøgelser. Her blev der foreslået flere grænseværdier, hvoraf 10 dB(A) lavere end den vejledende grænse for dagsstøj i boligområder var den mest ambitiøse. Grænseværdierne er angivet som det ”A­vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau”. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). Derfor hindrer udpegningen af stilleområder ikke kortvarige støjende aktiviteter, såsom motoriseret kørsel i området, gruppeudflugter, normal jordbrugsaktivitet mv. Dog indskrænkes muligheden for støjende adfærd om aftenen og især om natten.

Strategi og handlinger
I Assens Kommune er Helnæs Made udpeget til stilleområde med Kommuneplan 2009. Bekendtgørelse om kortlægning af støj og handlingsplaner giver kommunerne mulighed for at udpege stilleområder i det åbne land. Stilleområder kan udpeges og kortlægges i forbindelse med støjkortlægningen. Er et stilleområde kortlagt, skal der efterfølgende udarbejdes en handlingsplan for området, som beskriver hvilke tiltag, kommunen vil foretage for at beskytte og eventuelt forbedre miljøkvaliteten af stilleområdet.

Konkret skal der i forlængelse af udpegningen af Helnæs Made udarbejdes handlingsplaner for stilleområde Helnæs Made.

Bågø kunne være et muligt nyt stilleområde, men udpegning vil kræve en nærmere analyse og borgerinddragelsesproces.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links