Skip til hoved indholdet
    Hjem Se Kommuneplan 2021 - 2033 4: Ferie og fritid 4.7 Lystbådehavne og bådehavne

4.7 Lystbådehavne og bådehavne

Der er ingen vision i afsnittet.

Det er Byrådets mål, at:

  • udbygningen på området i vidt omfang bør ske i tilknytning til eksisterende lystbådehavne
  • nye lystbådehavne som hovedregel skal placeres i Assens by, som er udpeget som turistcenter.

Retningslinjerne omfatter lystbådehavne og bådehavne, herunder jollehavne, men ikke almindelige broanlæg. Det bemærkes, at såvel opfyldning på søterritoriet som nyanlæg og udvidelse af havneanlæg kræver særskilt tilladelse fra Kystdirektoratet.

4.7.1 Etablering og udvidelse af lystbådehavne
Etablering af nye lystbådehavne og udvidelse af eksisterende, udover allerede planlagte, kan kun ske i Assens by, som er udpeget turistcenter. Etablering af ny kapacitet her kan finde sted, såfremt kommunale eller nationale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser eller andre tungtvejende interesser ikke herved tilsidesættes.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 4.7.1
I de kystnære områder er Assens by udpeget som turistcenter, hvilket vil sige som fremtidigt lokaliseringssted for større ferie og fritidsanlæg i den kystnære zone. Turistcenteret omfatter Assens bys nuværende og planlagte byzonearealer i kystnærhedszonen.

Ved nationale eller kommunale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i kommuneplanens retningslinjer for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse (herunder Natura 2000­områder, landskabsbeskyttelse, kulturmiljøbeskyttelse, kommuneplanens arealreservationer til andre formål med videre.)

Ved lystbådehavne forstås egentlige havneanlæg for lystbåde samt hertil knyttede faciliteter, som f.eks. landarealer til parkering og vinteroplægning samt skibshandel, toilet og badefaciliteter, telefon med videre.

Bådehavne har mange træk tilfælles med lystbådehavne, men er typisk mindre og ikke så rigt udstyret med faciliteter. Bådehavne omfatter også i den nederste ende jollehavne, der ikke huser kølbåde men alene de små joller, som ellers typisk trækkes op på den åbne kyst efter brug.

En meget stor del af pladserne i båd­ og lystbådehavne er faste bådpladser, det vil sige udlejet til fastliggere. Lystbådehavne er dermed snarere fritidsanlæg end turistanlæg, selv om de har stor turistmæssig betydning. Bådehavnen på Bågø har en særlig betydning for øen.

Byrådets holdninger
Af hensyn til realiseringen af planlægningens hovedmålsætning og i henhold til Planlovens bestemmelser om beskyttelse af de kystnære områder, her de åbne kyststrækninger, er det byrådets opfattelse, at udbygningen på området i vidt omfang bør ske i tilknytning til eksisterende lystbådehavne, og at nye lystbådehavne som hovedregel skal placeres i Assens by, som er udpeget som turistcenter.

Byrådet finder, at udvidelser af eksisterende bådehavne bør undgås. Baggrunden herfor er, at mindre bådehavne, ellers kunne udvikle sig til egentlige lystbådehavne på den åbne kyst, hvis der lukkes op for mulighed for udvidelser. En sådan udvikling findes uheldig ud fra det overordnede hensyn til udviklingen i de kystnære områder.

Planlægningens indhold
Kommuneplanen rummer mulighed for udbygning af kapaciteten i Assens, som i kommuneplanen er udpeget til turistcenter.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links