Skip til hoved indholdet
    Hjem Se Kommuneplan 2021 - 2033 4: Ferie og fritid 4.9 Placering af feriecentre, kursuscentre, vandrehjem, hoteller, kroer, Bed & Breakfast med mere

4.9 Placering af feriecentre, kursuscentre, vandrehjem, hoteller, kroer, Bed & Breakfast med mere

Der er sket en udvikling omkring begrebet feriecentre/­hoteller, som i dag kan etableres på en måde, der formelt overholder kravet til hotelvirksomhed, men som i realiteten mere er sammenlignelige med ”fortættede” sommerhusområder eller ferielejlighedskomplekser.

Denne udvikling er sket i takt med, at mulighederne for etablering af egentlige sommerhusområder er udtømte, og med baggrund i, at sommerhuse og ferielejligheder i meget høj grad er blevet investeringsobjekter, som kan forrentes via udlejning til turister.

Der er ingen vision i afsnittet.

Det er Byrådets mål, at:

  • tilvejebringelsen af ny kapacitet i den kystnære zone primært bør ske i tilknytning til større ferie­ og fritidsområder samt i eller i tilknytning til det i kommuneplanen udpegede turistcenter Assens by.

Retningslinjerne i dette afsnit gælder for forøgelse af overnatningskapaciteten i forbindelse med feriecentre, feriehoteller, kurcentre, kursuscentre, hoteller, kroer, vandrerhjem, Bed & Breakfast og lignende.

4.9.1 Konvertering af arealreservationer til anden anvendelse.
Arealer, som i kommuneplanen er udlagt til denne type af formål, kan normalt ikke konverteres til anden anvendelse.

4.9.2 Generelle bestemmelser for nye anlæg.
Der kan udlægges arealer til ferieanlæg med overnatningsmuligheder i overensstemmelser med de generelle retningslinjer for byvækst i kapitel 2 følgende steder.

  • I den kystnære zone: I eller i umiddelbar tilknytning til Assens by, som er udpeget som turistcenter. Turistcenteret omfatter nuværende og planlagte byzonearealer.
  • Uden for den kystnære zone: I eller i umiddelbar tilknytning til byer i det kommunale bymønster.

4.9.3 Udvidelse af hoteller og kroer
Udvidelser af eksisterende mindre hoteller og kroer, som i dag allerede har en overnatningskapacitet, kan finde sted såfremt dette ikke strider mod nationale eller kommunale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser.

Anlæggene kan i givet fald udvides til en samlet kapacitet på 50 sengepladser pr. anlæg. Udvidelserne kan realiseres på baggrund af landzonelokalplaner for så vidt angår anlæg uden for det kommunale bymønster.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 4.9.3

Ved nationale eller kommunale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i kommuneplanens retningslinjer for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse (herunder Natura 2000­områder), landskabsbeskyttelse, kulturmiljøbeskyttelse, trafik og trafiksikkerhed, kommuneplanens arealreservationer til andre formål og så videre.

4.9.4 Anvendelse af eksisterende bygningsmasse
Der kan i eksisterende overflødiggjort bygningsmasse i det åbne land indrettes overnatningsfaciliteter (lejligheder/værelser) til erhvervsmæssig udlejning. Der kan ikke tillades over 10 lejligheder/værelser pr. ejendom.

Anvendelse af bygninger som hoved­ og herregårde til sådanne formål forudsætter, at væsentlige kulturhistoriske interesser ikke herved tilsidesættes.

Udnyttelse af mulighederne forudsætter ikke overførsel til byzone.

For de ejendomme, som ligger ved og vejbetjenes til det statslige vejnet, kræves der i henhold til Vejlovens bestemmelser tilladelse fra vejbestyrelsen til ændret/ udvidet vejbetjening af den pågældende ejendom.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 4.9.4

Ved overflødiggjort bygningsmasse i det åbne land forstås bygningsmasse, som ikke længere er nødvendig for den jordbrugsmæssige eller anden drift, der oprindeligt har knyttet sig til bygningen.

4.9.5 Konkrete arealreservationer til hoteller med videre
Udover ovennævnte planmuligheder kan de på retningslinjekort 4.0 Ferie og fritid viste arealer, udlægges til ferieanlæg med overnatningsmuligheder. Den overordnede placering af planlægningsmulighederne fremgår af retningslinjekort 4.0 Ferie og fritid som fremtidige feriecentre.

I forbindelse med detailplanlægning skal der foretages konsekvensvurdering, såfremt internationale naturbeskyttelsesinteresser berøres.

Hoteller med videre henvender sig både til den almindelige ferieturisme, byturismen og ikke mindst erhvervsturismen kurser, konferencer med videre.

Byrådets holdninger
Byrådet har på baggrund af hovedmålsætningerne og planlægningsprincipperne på turismeområdet, jævnfør afsnit 4.2, overordnet fundet, at tilvejebringelsen af ny kapacitet i den kystnære zone primært bør ske i tilknytning til større ferie­ og fritidsområder samt i eller i tilknytning til det i kommuneplanen udpegede turistcenter Assens by.

Tilsvarende bør ny kapacitet uden for den kystnære zone primært ske i eller i tilknytning til byer i det kommunale bymønster.

Arealer til feriecentre, kursuscentre, feriehoteller og lignende er som oftest placeret på meget attraktive steder, som også vil være attraktive til andre formål. For at sikre, at de planlagte muligheder kan realiseres, er det Byrådets opfattelse, at konvertering til andre formål i udgangspunktet bør undgås.

Byrådet finder endvidere, at de mange mindre kroer og hoteller, der ligger uden for det kommunale bymønster bør have mulighed for i et vist omfang af få udvidet deres overnatningskapacitet, såfremt dette kan ske uden at tilsidesætte nationale eller kommunale beskyttelsesinteresser.

En udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse i det åbne land kan i mange tilfælde være et alternativ til etablering af nye anlæg og kan i modsætning til nyetablering være med til at bevare de karakteristiske fynske landskabs­ op bygningstræk, samtidig med, at der er tale om et udvidet turismetilbud. Det drejer sig typisk om overflødiggjorte landbrugsbygninger samt hoved­ og herregårdene.

Bondegårdsferie og mindre herregårdshoteller vil dels kunne medvirke til en styrkelse af økonomien i landbrugserhvervet og dels kunne medvirke til at værne om de væsentlige kulturhistoriske interesser, der knytter sig til bebyggelsen i det åbne land og vore hoved­ og herregårde. Især til sidstnævnte knytter der sig ofte kulturhistoriske interesser, som der ved vurderinger af sådanne projekter skal tages særlige hensyn til.

Byrådet ønsker dog af hensyn til såvel landbrugserhvervet som miljøet, at der ikke generelt gives mulighed for etablering af større overnatningsanlæg, hvorfor der fastlægges en øvre grænse på 10 lejligheder/værelser.

Såfremt der er tale om mere end 10 lejligheder/ værelser skal der planlægges herfor i kommuneplanen.

Planlægningens indhold
Beliggenheden af planlægningsmuligheder og eksisterende større feriecentre/­hoteller i den kystnære zone uden for turistcentret i Assens By er vist på retningslinjekortet 4.0 Ferie og fritid. Kommuneplanen rummer mulighed for etablering af ny kapacitet i eller i tilknytning til turistcentret Assens By og byer i det kommunale bymønster, ligesom den åbner visse muligheder for udvidelse af eksisterende mindre kroer og hoteller uden for det kommunale bymønster.

Kommuneplanen giver endvidere mulighed for at udnytte eksisterende bygningsmasse i det åbne land til hotel/Bed & Breakfast formål og lignende inden for en ramme af 10 lejligheder/ værelser.

Kommuneplanen indeholder endelig en række konkrete arealreservationer til større feriecentre, hoteller og lignende uden for turistcentre og byer i det kommunale bymønster.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links